İkamet izni başvurusu kanun maddeleri

MADDE 21 –
(1) İkamet izni başvurusu, yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu
ülkedeki konsolosluklara yapılır.
(2) İkamet izni için başvuracak yabancılarda, talep ettikleri ikamet izni süresinden
altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen
belgeye sahip olmaları şartı aranır.
(3) Başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeler eksik ise, başvurunun değerlendirilmesi
eksiklikler tamamlanıncaya kadar ertelenebilir. Eksik olan bilgi
ve belgeler ilgiliye bildirilir.
(4) Konsolosluklar, ikamet izni başvurularını görüşleriyle birlikte Genel Müdürlüğe
iletir. Genel Müdürlük, gerekli gördüğünde ilgili kurumların görüşlerini
de alarak başvuruları sonuçlandırdıktan sonra, ikamet izninin düzenlenmesi
ya da başvurunun reddedilmesi için konsolosluğa bilgi verir.
(5) Başvurular, en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır.
(6) İkamet izni başvurusunun reddine ilişkin işlemler ilgiliye tebliğ edilir.
Türkiye içinden yapılabilecek ikamet izni başvuruları
MADDE 22 –
(1) İkamet izni başvuruları, aşağıdaki hâllerde istisnai olarak valiliklere de
yapılabilir:
a) Adli veya idari makamların kararlarında veya taleplerinde
b) Yabancının Türkiye’den ayrılmasının makul veya mümkün olmadığı durumlarda
c) Uzun dönem ikamet izinlerinde
ç) Öğrenci ikamet izinlerinde
d) İnsani ikamet izinlerinde
e) İnsan ticareti mağduru ikamet izinlerindef) Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçişlerde
g) Türkiye’de ikamet izni bulunan anne veya babanın Türkiye’de doğan
çocukları için yapacağı başvurularda
ğ) Geçerli ikamet izninin verilmesine esas olan gerekçenin sona ermesi
veya değişikliğe uğramasından dolayı yeni kalış amacına uygun ikamet
izni almak üzere yapılacak başvurularda
h) 20 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ikamet izni
başvurularında
ı) Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanların, kısa dönem ikamet
iznine geçişlerinde
İkamet izinlerinin tanzimi ve şekli
MADDE 23 –
(1) İkamet izinleri, pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerin geçerlilik
süresinden altmış gün daha kısa süreli, kalış amacına bağlı ve her yabancı
için ayrı düzenlenir.
(2) İkamet izninin şekli ve içeriği Bakanlıkça, ikamet izni yerine geçen çalışma
izninin şekli ve içeriği ise Bakanlık ve ilgili kurumlarca birlikte belirlenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir