Göç Politikaları Hakında bilgilendirme

Göç Politikaları Kurulu ve görevleri
MADDE 105 –
(1) Göç Politikaları Kurulu, İçişleri Bakanının başkanlığında, Aile ve Sosyal
Politikalar, Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri, İçişleri,
Kültür ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim, Sağlık ve Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme bakanlıkları müsteşarları ile Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanı ve Göç İdaresi Genel Müdüründen oluşur. Toplantı
gündemine göre, konuyla ilgili bakanlık, ulusal veya uluslararası diğer
kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri toplantıya
davet edilebilir.
(2) Kurul, Kurul Başkanının çağrısı üzerine her yıl en az bir kez toplanır.
Gerekli görüldüğü hâllerde Kurul Başkanının çağrısıyla olağanüstü toplanabilir.
Toplantı gündemi, üyelerin görüşü alınarak Başkan tarafından belirlenir.
Kurulun sekretarya hizmetleri, Genel Müdürlük tarafından yerine
getirilir.
(3) Kurulun görevleri şunlardır:
a) Türkiye’nin göç politika ve stratejilerini belirlemek, uygulanmasını
takip etmek
b) Göç alanında strateji belgeleri ile program ve uygulama belgelerini
hazırlamak
c) Kitlesel akın durumunda uygulanacak yöntem ve tedbirleri belirlemek
ç) İnsani mülahazalarla toplu hâlde Türkiye’ye kabul edilecek yabancılar
ile bu yabancıların ülkeye giriş ve ülkede kalışlarıyla ilgili usul ve
esasları belirlemek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir