Türkiye’ye Girecek Yabancıların Girerken Dikkat etmesi Gerekenler

Türkiye’ye giriş sırasında sıkıntı yaşamamak için nelere dikkat etmek gerekir? Kimler giriş yapamaz? İşte ayrıntıları…

Türkiye’ye giriş ve çıkışlar,sınır kapılarından,geçerli pasaport ve pasaport yerine geçen belgelerle yapılır. Yabancı pasaport ve pasaport yerine geçen belge veya belgelerini giriş ve çıkış yaparken görevlilere göstermek zorundadır. Türkiye’ye girişlerde, yabancının 6458 sayılı kanunun 7. maddesi kapsamında olup olmadığı kontrol edilir. Bu maddenin uygulanmasında , kapsamlı kontrole tabi tutulması gerekli görülen kişiler en fazla 4 saat bekletilebilir.

Peki Kimlerin Türkiye’ye Giriş Yapılmasına İzin Verilmez?

1- Pasaportu, pasaport yerine geçen belgesi, vizesi veya ikamet ya da çalışma izni olmayanlar ile bu belgeleri veya izinleri hileli yollarla edindiği veya sahte olduğu anlaşılanlar
2- Vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar
3- 6458 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, vize muafiyeti kapsamında olsalar dahi, aşağıda belirtilen yabancılara vize verilmez:

 a) Talep ettikleri vize süresinden en az altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar

b) Türkiye’ye girişleri yasaklı olanlar

c) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı görülenler

d) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşıyanlar

e) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca, suçluların geri verilmesine esas olan suç veya suçlardan sanık olanlar ya da hükümlü bulunanlar

f) Kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası bulunmayanlar

g) Türkiye’ye giriş, Türkiye’den geçiş veya Türkiye’de kalış amacını haklı nedenlere dayandıramayanlar

h) Kalacağı sürede, yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olmayanları) Vize ihlalinden veya önceki ikamet izninden doğan ya da 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilmesi gereken alacakları ödemeyi kabul etmeyenler veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre takip edilen borç ve cezalarını ödemeyi kabul etmeyenler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir